Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Podyplomowe Studia Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Szkole- studia zawieszone

Kierownik: prof. dr. hab. med. Barbara Woynarowska
sekretariat: Anna Szewczyk, p. 116
aszewczyk@uw.edu.pl
tel.: (022) 55 308 21

Studia zawieszone

 
Podyplomowe Studia  Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Szkole zostały utworzone w celu:

1.        Przygotowania nauczycieli różnych przedmiotów (w tym zwłaszcza wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej, biologii i przyrody) do planowania, realizacji i ewaluacji edukacji zdrowotnej w szkołach różnych typów, zgodnie w obowiązującą nową podstawą kształcenia ogólnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenie ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz. U. 2009, Nr 4, poz. 17).
 
2.        Przygotowania nauczycieli, dyrektorów szkół, pracowników administracji szkolnej oraz organizacji współpracujących ze szkołami do planowania, realizacji i  ewaluacji programów promocji zdrowia w szkole, w tym zwłaszcza do koordynowania programu szkoła promująca zdrowie na poziomie regionalnym, lokalnym i szkolnym
 
Kierownikiem Studiów jest prof. dr hab. med. Barbara Woynarowska - Kierownik Zakładu Biomedycznych i Psychologicznych Podstaw Edukacji Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego
 
Zakres tematyczny Studiów będzie obejmował cztery główne obszary:
1.      Podstawy edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia
2.      Rozwijanie umiejętności osobistych, społecznych i zawodowych nauczycieli
3.      Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży
4.      Promocja zdrowia w szkole
 
Czas trwania Studiów - 3 semestry - łącznie 350 godzin, w tym 94 godzin wykładów i 256 godzin ćwiczeń/warsztatów. Zjazdy odbywać się będą dwa razy w miesiącu: sobota i niedziela.
 
 

 

 
Najbliższa rekrutacja - 
Komplet dokumentów powinien zawierać:
·         podanie o przyjęcie na Studia
·         życiorys,
·         jedno zdjęcie, wypełniony kwestionariusz osobowy,
·         kserokopię dyplomu magisterskiego (z pieczątką stwierdzającą zgodność z oryginałem),
·         dokument potwierdzający co najmniej 3-letni okres pracy w szkole lub doświadczenia w pracy z w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
·         zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.
 
 

Wymagania stawiane kandydatom:

 

ukończone studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) w zakresie:
        pedagogiki lub w zakresie specjalności nauczycielskiej innych kierunków studiów; oraz udokumentowany co najmniej 3-letni okres pracy w szkole;
        zdrowia publicznego – wymagane udokumentowanie co najmniej 3-letnie doświadczenia w pracy z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń pierwszeństwo mają pedagodzy i nauczyciele.
 
Czesne za semestr: 1.550,00 zł.

 

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login