Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne w zakresie Edukacji Integracyjnej Dzieci z Niepełnosprawnościami 

Sekretariat: pokój 117

mgr Maria Skowrońska
m.skowronska@uw.edu.pl
Dyżury: wtorki godz. 16:30-17:00
Tel.: 225530811


Terminy zjazdów III semestr – edycja 2016/2017


2017 r. październik: 14-15, 28-29
2017 r. listopad: 25-26
2017 r. grudzień: 9-10
2018 r. styczeń: 27-28

 

zajęcia w soboty w godzinach 10.00 – 16.45 (sporadycznie do 18.15)
zajęcia w niedziele w godzinach 8.15 – 15.00


Dyżury - Konsultacje dla chętnych na studia podyplomowe-  kierownika Studiów dr Anny Steinhagen we wtorki:    13.15  -14.15 ( z wyjątkiem terminów Rad Wydziału). 

Celem Studiów jest przygotowanie specjalistów zajmujących się edukacją dzieci niepełnosprawnych w  integracyjnych placówkach oświatowych a także tych, które realizują program edukacji włączającej (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, internaty, domy dziecka).

Studia mają charakter kwalifikacyjny, co oznacza, ze dają kwalifikacje do wspierania edukacji i wychowania osób niepełnosprawnych w placówkach integracyjnych lub realizujących program edukacji włączającej.- Moduł V:  Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej. Standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela ( podstawa prawna: Rozporządzeni Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Studia przygotowują do pracy pedagogicznej z osobami niepełnosprawnymi kształconych w różnorodnych placówkach o charakterze integracyjnym, a także realizujących program edukacji włączającej ( np. jako nauczyciel wspomagający).

Program studiów (360 godzin zajęć w tym 240 godzin dydaktycznych wykładów, konwersatoriów i warsztatów i 120 godzin praktyk) obejmuje następujące przedmioty: Szkoła integracyjna jako środowisko integracji społecznej, Psychospołeczne problemy uczniów, Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna ucznia niepełnosprawnego i jego potrzeb, Modele pomocy uczniom o specjalnych potrzebach (uczniom niewidomym i niedowidzącym, niesłyszącym i niedosłyszącym, uczniom z upośledzeniem umysłowym, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z niepełnosprawnością ruchową), Warsztat kompetencji wychowawczych, Psychospołeczne problemy uczniów z niepełnosprawnościami.  Podczas praktyki słuchacze obserwują i asystują w trakcie zajęć szkolnych i/lub wychowawczych w placówkach integracyjnych różnego stopnia, według wyboru studenta (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła gimnazjalna, szkoła ponad gimnazjalna).

Zajęcia odbywają się średnio w jeden lub dwa weekendy w miesiącu. Proponowane godziny zajęć - soboty od godz. 10.00, niedziele w godz. 9.00-15.00.

Podstawę zaliczenia studiów stanowi 80% obecności i zaliczenie wszystkich przedmiotów, Studia kończą się egzaminem.

Zapisy przez Internetową Rejestrację Kandydatów https://irk.podyplomowe.uw.edu.pl/

 Na studia przyjmowani są nauczyciele przedmiotowi (także przedmiotów zawodowych), nauczyciele: nauczania początkowego, nauczania przedszkolnego, osoby, które ukończyły studia pierwszego lub drugiego stopnia z zakresu pedagogiki lub nauk pokrewnych (np. psychologia, resocjalizacja - w takich przypadkach konieczność uzupełnienia kwalifikacji nauczycielskich - moduł 1-3 ).

Rekrutacja 2017/2018

Dokumenty należy złożyć w terminie od 6 do 9 lutego 2018 r. w pokoju 117 w godz. 16:30 - 17.00 lub przesłać pocztą.

Należy złożyć następujące dokumenty:

podanie o przyjęcie na studia, ksero i odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, życiorys, ksero dowodu osobistego, zobowiązanie do ponoszenia kosztów studiów.
Podanie, zobowiązanie i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

Rozpoczęcie zajęć: Marzec 2018

Koszt semestru 1700,- zł, studia trwają 3 semestry 

  Zapraszam!

Kierownik Studiów
dr Anna Steinhagen

 

 


Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login