Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Podyplomowe Studia "Coaching w edukacji"

 

Sekretariat: Marta Uzarska-Bachmura
email: m.uzarska@uw.edu.pl

 

 

Kierownik studiów: dr Małgorzata Sieńczewska
email: m.sienczewska@uw.edu.pl

 

Studia przeznaczone są dla nauczycieli. Kandydat powinien mieć ukończone studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.

Zapisy przez Internetową Rejestrację Kandydatów https://irk.podyplomowe.uw.edu.pl/

 

Istnieje możliwość składanie dokumentów na portierni do Teczki Studiów (Podyplomowe Studia Coaching w edukacji)

 

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

Uwaga! Minimalna liczba  uczestników, warunkująca uruchomienie studiów to 20 osób.

 

Czas trwania:         2 semestry

 

Organizacja zajęć: zjazdy sobotnio-niedzielne

 

Koszt semestru:     2250 zł

 

Komplet dokumentów powinien zawierać:

  1. podanie o przyjęcie na studia do Dziekana Wydziału Pedagogicznego UW;
  2. CV;
  3. kwestionariusz osobowy z jednym zdjęciem (druk do pobrania tutaj)
  4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kserokopia odpisu (w przypadku zmiany nazwiska po uzyskaniu dyplomu także skrócony akt małżeństwa lub odpis prawomocnej decyzji o zmianie nazwiska);Zakres programowy studiów:

Studia rozwijają kompetencje pedagogiczne w zakresie wspierania wychowanka w rozwoju osobistym, a także doskonalą umiejętności rozwiazywania różnych problemów w relacjach nauczyciel- uczeń- rodzice. Podczas zajęć z uczestnicy będą mieli okazję doskonalić umiejętności komunikowania się z uczniami, rodzicami i innymi osobami współdziałającymi w procesie edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem różnych technik udzielania informacji zwrotnej. Podczas zajęć i sesji coachingowych uczestnicy będą nabywać i doskonalić umiejętności w zakresie obserwowania i słuchania wychowanka, dzielenia się z nim nieoceniającymi spostrzeżeniami, wspierania go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w zakresie dotychczasowych schematów zachowań. Uczestnicy poznają różne techniki motywowania i stymulowania uczniów do podejmowania trafnych decyzji, wzmacniania ich poczucia własnej wartości,  odkrywania mocnych stron i rozumienia strategii swojego działania.  

Szczególny akcent położony jest na indywidualny wymiar postępowania z wychowankiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z uwzględnieniem dzieci zdolnych.

 

Wymiernym efektem studiów będzie:

·         podniesienie skuteczności oddziaływań wychowawczych,

·         efektywne radzenie sobie z problemami wychowawczymi,

·         zmniejszenie bezradności wychowawczej,

·         poprawa relacji interpersonalnych w klasie,

·         podniesienie jakości kontaktów wychowawcy -rodzice-uczniowie,

·         konstruowanie projektów wychowawczych.

 

Zajęcia trwają dwa semestry (290 godzin) i są podzielone na trzy bloki:

Moduł 1  Podstawy teoretyczne procesu wychowania – (wykłady)                                       60g

Moduł 2  Kompetencje nauczycielskie w procesie wychowania i edukacji-(ćw, warsztaty) 130g

Moduł 3  Podstawy Coachingu w edukacji (ćwiczenia, warsztaty)                                        60g

                Praktyka ( sesje coachingowe) i superwizje  (warsztaty)                                       40g

 

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login