Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2017/2018  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Komisja Stypendialna dla Studentów Wydziału Pedagogicznego UW – skład

Joanna Pisarkiewicz – przewodnicząca

Anna Zarazińska - wiceprzewodnicząca

Ewelina Suwalska

Klaudia Chamerska

Magdalena Stachacz – Rybak (pracownik dziekanatu) tel.: 22 55 308 11, mstachacz@uw.edu.pl

KONTAKT I DYŻUR Komisji Stypendialnej dla Studentów Wydziału Pedagogicznego UW – pokój 123 stypendia.pedagog@uw.edu.pl

Dyżur Komisji w roku akademickim 2016/2017 - semestr letni

środa 10.00 - 10.30, 11.00 - 11.40
piątek 10.30 - 11.00

Odwoławcza Komisja Stypendialna http://www.oks.uw.edu.pl/


PROSIMY O SAMODZIELNE DODAWANIE NUMERU KONTA – Dla Studentów -> Moje studia -> stypendia -> konto bankowe studenta.


Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może się ubiegać o przyznanie następujących świadczeń:

 1. stypendium socjalnego;
 2. stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki (tylko studenci studiów stacjonarnych);  
 3. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych; 
 4. stypendium rektora dla najlepszych studentów;
 5. zapomogi

oraz o zakwaterowanie w domu studenta (tylko studenci studiów stacjonarnych). 

Świadczenia, o których mowach w pkt. 1 – 4 są przyznawane na rok akademicki i są wypłacane przez okres do 9 miesięcy.   
 

Terminy wypłat stypendiów: socjalnego, specjalnego i zapomóg: 18 listopada, 15 grudnia, 16 stycznia, 15 lutego, 15 marca, 14 kwietnia,15 maja, 14 czerwca.

Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim. 

Wszystkie wnioski są dostępne tylko w systemie USOS https://usosweb.uw.edu.pl


UWAGA – AKADEMIKI


8 czerwca 2017r. ruszyła I tura umożliwiająca złożenie Oświadczenia o dochodach oraz Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenta. Dedykowana jest ona wszystkim obecnym studentom UW.

Termin składania wniosków o miejsce w domu studenta dla obecnych studentów oraz tura przyznawania miejsc:

Ø     8 czerwca – 5 lipca. Przyznawanie miejsc – 21 lipca

Tura przyznawania dotyczy tylko wniosków kompletnych.

UWAGA! Dodatkowe terminy przyznawania miejsc dla osób, które będą się ubiegać o ponowne przyznanie miejsca w DS:

Ø   15 września

Ø   28 września

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta, należy wypełnić poprzez własne konto w USOSweb, zatwierdzić, wydrukować, podpisać i wraz z załącznikami złożyć w pokoju 117.


UWAGAosoby z trzeciego roku studiów I stopnia, które planują kontynuowanie studiów na UW powinny złożyć wniosek w I turze.

Przypominamy, że tak, jak w ubiegłym roku, każdy student może ubiegać się o miejsce w dowolnym akademiku. Nie ma już przypisanych wydziałom pul, które znacznie ograniczały możliwości wyboru akademika, w którym miałoby się ochotę zamieszkać.

W razie pytań, proszę kontaktować się z Panią Magdą Stachacz – Rybak mstachacz@uw.edu.pl

Więcej informacji można znaleźć tu:

http://bss.uw.edu.pl/sekcja-socjalna/sprawy-socjalne/

 


STYPENDIUM SOCJALNE 2016/2017

1 października ruszyła tura składania wniosków o stypendium socjalne. Przypominamy, że wnioski można składać przez cały rok akademicki. Zasada jest jedna – kto złoży kompletny wniosek do 10 danego miesiąca, otrzyma za ten miesiąc wyrównanie.

  Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z:

 Zanim wypełnisz wniosek, zajrzyj tu: http://bss.uw.edu.pl/

 UWAGA:

UWAGA! Osoby, które składały wniosek o miejsce w domu studenta i wnioskują o stypendium socjalne proszone są o odebranie dokumentów z p. 117 (w godzinach pracy).


STYPENDIUM REKTORA 2016/2017

Stypendium rektora – już jest!

 

Osoby, które złożyły wniosek są zobowiązane do odbioru decyzji.

Decyzje należy odebrać w dniach 7 – 14 grudnia w godz. 8.15 - 14.30 w pokoju 117.

Przypominam, że warunkiem wypłaty stypendium rektora jest ODEBRANIE DECYZJI o jego przyznaniu - nieodebranie decyzji będzie skutkować wstrzymaniem wypłaty stypendium do momentu odbioru decyzji.

 

Prosimy pamiętać o dołączaniu stosownych zaświadczeń w przypadku wnioskowania w oparciu o osiągnięcia naukowe, artystyczne czy sportowe – dokładne szczegóły znajdują się w Załączniku Nr 3 RPM http://bss.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/80/2016/07/Regulamin-Pomoc-Materialna-ujednolicony-2016.pdf

Więcej szczegółów i aktualności można znaleźć na stronie Odwoławczej Komisji Stypendialnej www.oks.uw.edu.pl  

UWAGA:

 •  Wygenerowanie wniosku w USOSweb nie jest jednoznaczne z jego złożeniem.
 • Wniosek należy wydrukować, podpisać i wraz z wymaganymi dokumentami złożyć w pokoju 117 u Magdy Stachacz-Rybak – dokładne terminy w krótce.
 • Studenci I roku studiów drugiego stopnia mają obowiązek dołączyć do wniosku zaświadczenie o średniej ocen za III rok studiów pierwszego stopnia, jeśli ukończyli studia poza Wydziałem Pedagogicznym UW wraz z informacją o skali ocen oraz według jakiej średniej (ważonej czy arytmetycznej) została ona wyliczona. Pozostałe dokumenty – Załącznik Nr 3 (patrz: link wyżej).
 •  Stypendium rektora dla najlepszych studentów na dany rok akademicki może otrzymać student, który został wpisany na kolejny rok studiów i uzyskał w poprzednim roku akademickim: wysoką średnią ocen lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Stypendium rektora nie może zostać przyznane:

 1. studentom posiadającym tytuł magistra lub równorzędny (niezależnie od tego, kiedy został uzyskany),
 2. osobom, które ukończyły już jakiś kierunek, również na I stopniu i wnioskują na studiach I stopnia,
 3. jeśli od momentu ukończenia studiów I stopnia (dnia obrony) do dnia rozpoczęcia studiów II stopnia minęło więcej niż 12 miesięcy,
 4. jeśli od momentu rozpoczęcia pierwszych studiów II stopnia (jeśli ktoś rozpoczął ich kilka) upłynęły więcej niż 3 lata,
 5. studentom powtarzającym rok studiów,
 6. osobom, które wznowiły studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia roku,
 7. studentom, którzy nie zostali wpisani na kolejny rok studiów (np. w wypadku powrotu z urlopu dziekańskiego, czy w wypadku ukończenia ostatniego roku i przedłużenia studiów celem złożenia pracy dyplomowej).

 

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login