Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2017/2018  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Komisja Stypendialna dla Studentów Wydziału Pedagogicznego UW – skład

Joanna Pisarkiewicz – przewodnicząca

Anna Zarazińska - wiceprzewodnicząca

Ewelina Suwalska

Klaudia Chamerska

Magdalena Stachacz – Rybak (pracownik dziekanatu) tel.: 22 55 308 11, mstachacz@uw.edu.pl

KONTAKT I DYŻUR Komisji Stypendialnej dla Studentów Wydziału Pedagogicznego UW – pokój 123 stypendia.pedagog@uw.edu.pl

Dyżur Komisji w roku akademickim 2016/2017 - semestr letni

środa 10.00 - 10.30, 11.00 - 11.40
piątek 10.30 - 11.00

Odwoławcza Komisja Stypendialna http://www.oks.uw.edu.pl/


PROSIMY O SAMODZIELNE DODAWANIE NUMERU KONTA – Dla Studentów -> Moje studia -> stypendia -> konto bankowe studenta.


Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może się ubiegać o przyznanie następujących świadczeń:

 1. stypendium socjalnego;
 2. stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki (tylko studenci studiów stacjonarnych);  
 3. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych; 
 4. stypendium rektora dla najlepszych studentów;
 5. zapomogi

oraz o zakwaterowanie w domu studenta (tylko studenci studiów stacjonarnych). 

Świadczenia, o których mowach w pkt. 1 – 4 są przyznawane na rok akademicki i są wypłacane przez okres do 9 miesięcy.   
 

Terminy wypłat stypendiów: socjalnego, specjalnego i zapomóg: 18 listopada, 15 grudnia, 16 stycznia, 15 lutego, 15 marca, 14 kwietnia,15 maja, 14 czerwca.

Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim. 

Wszystkie wnioski są dostępne tylko w systemie USOS https://usosweb.uw.edu.pl


STYPENDIUM SOCJALNE 2016/2017

1 października ruszyła tura składania wniosków o stypendium socjalne. Przypominamy, że wnioski można składać przez cały rok akademicki. Zasada jest jedna – kto złoży kompletny wniosek do 10 danego miesiąca, otrzyma za ten miesiąc wyrównanie.

  Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z:

 Zanim wypełnisz wniosek, zajrzyj tu: http://bss.uw.edu.pl/

 UWAGA:

UWAGA! Osoby, które składały wniosek o miejsce w domu studenta i wnioskują o stypendium socjalne proszone są o odebranie dokumentów z p. 117 (w godzinach pracy).


STYPENDIUM REKTORA 2016/2017

Stypendium rektora – już jest!

 

Osoby, które złożyły wniosek są zobowiązane do odbioru decyzji.

Decyzje należy odebrać w dniach 7 – 14 grudnia w godz. 8.15 - 14.30 w pokoju 117.

Przypominam, że warunkiem wypłaty stypendium rektora jest ODEBRANIE DECYZJI o jego przyznaniu - nieodebranie decyzji będzie skutkować wstrzymaniem wypłaty stypendium do momentu odbioru decyzji.

 

Prosimy pamiętać o dołączaniu stosownych zaświadczeń w przypadku wnioskowania w oparciu o osiągnięcia naukowe, artystyczne czy sportowe – dokładne szczegóły znajdują się w Załączniku Nr 3 RPM http://bss.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/80/2016/07/Regulamin-Pomoc-Materialna-ujednolicony-2016.pdf

Więcej szczegółów i aktualności można znaleźć na stronie Odwoławczej Komisji Stypendialnej www.oks.uw.edu.pl  

UWAGA:

 •  Wygenerowanie wniosku w USOSweb nie jest jednoznaczne z jego złożeniem.
 • Wniosek należy wydrukować, podpisać i wraz z wymaganymi dokumentami złożyć w pokoju 117 u Magdy Stachacz-Rybak – dokładne terminy w krótce.
 • Studenci I roku studiów drugiego stopnia mają obowiązek dołączyć do wniosku zaświadczenie o średniej ocen za III rok studiów pierwszego stopnia, jeśli ukończyli studia poza Wydziałem Pedagogicznym UW wraz z informacją o skali ocen oraz według jakiej średniej (ważonej czy arytmetycznej) została ona wyliczona. Pozostałe dokumenty – Załącznik Nr 3 (patrz: link wyżej).
 •  Stypendium rektora dla najlepszych studentów na dany rok akademicki może otrzymać student, który został wpisany na kolejny rok studiów i uzyskał w poprzednim roku akademickim: wysoką średnią ocen lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Stypendium rektora nie może zostać przyznane:

 1. studentom posiadającym tytuł magistra lub równorzędny (niezależnie od tego, kiedy został uzyskany),
 2. osobom, które ukończyły już jakiś kierunek, również na I stopniu i wnioskują na studiach I stopnia,
 3. jeśli od momentu ukończenia studiów I stopnia (dnia obrony) do dnia rozpoczęcia studiów II stopnia minęło więcej niż 12 miesięcy,
 4. jeśli od momentu rozpoczęcia pierwszych studiów II stopnia (jeśli ktoś rozpoczął ich kilka) upłynęły więcej niż 3 lata,
 5. studentom powtarzającym rok studiów,
 6. osobom, które wznowiły studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia roku,
 7. studentom, którzy nie zostali wpisani na kolejny rok studiów (np. w wypadku powrotu z urlopu dziekańskiego, czy w wypadku ukończenia ostatniego roku i przedłużenia studiów celem złożenia pracy dyplomowej).

 AKADEMIKI 2016/2017

 UWAGA! Dodatkowe terminy przyznawania miejsc obecnym studentom,  studentom przyjętym na I rok wszystkich rodzajów studiów oraz osobom, które ubiegały się przez USOSweb o ponowne przyznanie miejsca:

• 16 września 2016 r.

• 28 września 2016 r.

Kwaterowania w domach studenta:

a) dla studentów cudzoziemców – od 15 września 2016 r. do 6 października 2016 r.;

b) dla pozostałych osób – od 22 września 2016 r. do 6 października 2016 r. 

Tura przyznawania dotyczy tylko wniosków kompletnych.

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta, należy wypełnić poprzez własne konto w USOSweb, zatwierdzić, wydrukować, podpisać i wraz z załącznikami złożyć w pokoju 117.

Przypominamy, że tak, jak w ubiegłym roku, każdy student może ubiegać się o miejsce w dowolnym akademiku.

W razie pytań, proszę kontaktować się z Panią Magdą Stachacz – Rybak mstachacz@uw.edu.pl

Więcej informacji można znaleźć tu: http://bss.uw.edu.pl/


Stypendium ministra – rok akademicki 2016/2017  - rusza nowa tura składania wniosków – dokładne informacje znajdują się tu: http://bss.uw.edu.pl/stypendium-ministra-20162017/
 

UWAGA! XV-ta edycja Programu Stypendia Pomostowe 2016/2017 Agencji Nieruchomości Rolnych – szczegóły tutaj


Stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego (stypendium rządu RP) na rok akademicki 2016/2017 na studia II stopnia dla cudzoziemców polskiego pochodzenia, absolwentów I stopnia

Zgodnie z decyzją Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, termin składania wniosków o przyznanie ww. stypendium upływa w Biurze 23 września 2016r. Wnioski składają studenci za pośrednictwem uczelni – Biura Spraw Studenckich UW/ Sekcja Zagraniczna. Szczegóły można znaleźć tu: http://bss.uw.edu.pl/sekcja-zagraniczna/stypendium-rzadu-rp/

 

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login