Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2017/2018  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Granty i stypendia - inne

Login:
Hasło:
Uwaga! Po skończonej edycji proszę pamiętać o wylogowaniu się.
Automatyczne wylogowanie nastąpi dopiero po 8 godzinach nieaktywności!

2018-02-07: NCN wprowadza ułatwienia w realizacji grantów  [Agnieszka Dwojak-Matras]

Narodowe Centrum Nauki wprowadza pakiet zmian w zasadach realizacji grantów. Celem zmian jest ułatwienie realizacji projektów, które są finansowane ze środków NCN. Co ważne zmiany działają wstecz i będą mogły być zastosowane do już realizowanych projektów.

 

Lista zmian to wynik obrad tzw. okrągłego stołu, który odbył się w grudniu 2017 r. Poniżej lista ułatwień, które wprowadzi NCN.
 • Koszty będą kwalifikowalne po uprawomocnieniu się decyzji o przyznaniu finansowania (dotychczas koszty w projektach były kwalifikowalne dopiero po podpisaniu umowy). Zmiana wchodzi w życie już począwszy od konkursów MAESTRO 9, SONATA 13, SONATA BIS 7, HARMONIA 9.
 • Wnioski z niewielkimi uchybieniami w kosztorysie (kosztami niekwalifikowalnymi) nie będą odrzucane z konkursu na etapie oceny formalnej. Zmiana obowiązuje począwszy od konkursów OPUS 14, PRELUDIUM 14 oraz DAINA 1.
 • Datę rozpoczęcia realizacji projektu będzie można zaproponować w e-mailu wysłanym do opiekuna projektu w NCN.
 • Projekt będzie można przenieść do innej jednostki nie tylko, jak dotychczas, w trakcie jego realizacji (czyli już po podpisaniu umowy), ale również przed podpisaniem umowy, a po uprawomocnieniu się decyzji o przyznaniu finansowania.
 • Począwszy od konkursów, których ogłoszenie jest planowane na 15 września 2018 r. nie trzeba będzie do każdego wniosku o finansowanie załączać dodatkowego formularza w systemie ZSUN/OSF sprawdzającego, czy wniosek obejmuje udzielenie pomocy publicznej.
 • W przypadku wniosków składanych przez osoby fizyczne zostaną zlikwidowane oświadczenia o zatrudnianiu kierownika projektu, które jednostka przedstawiała po wydaniu promesy, a przed otrzymaniem decyzji o finansowaniu projektu.
 • Skrócony i szczegółowy opis projektu będą załącznikami do wniosku, dzięki czemu prace nad merytoryczną częścią projektu będą mogły trwać do zamknięcia naboru wniosków. Obydwa załączniki będą sporządzane w języku angielskim. Dotychczas skrócony opis projektu był sporządzany w języku polskim, a opisy stanowiły część wniosku.
 • Okres realizacji projektu będzie można wydłużyć do 12 miesięcy bez uzyskiwania zgody Centrum (dotychczas do 6 miesięcy).
 • Lista planowanej do zakupienia w projekcie aparatury nie będzie wiążąca na etapie jego realizacji.
 • W przypadku zatrudnienia etatowego z funduszy grantowych, nie będzie przeciwwskazań, żeby jednostka dofinansowała wynagrodzenia z własnych środków.

 

Pełną informację o decyzji NCN można znaleźć na stronie internetowej Centrum.


2018-02-07: Granty na granty - promocja jakości II , 31 października 2018  [Agnieszka Dwojak-Matras]

Zgodnie z regulaminem Granty na granty  wnioskodawcy mogą ubiegać się o pokrycie następujących wydatków:
 • koszty związanych z przygotowaniem wniosku projektowego, 
 • koszty związane z uzupełnienia wniosku projektowego,
 • koszty związane z poprawieniem wniosku projektowego, jeśli projekt spełnił kryteria opisane w programie
Wsparcie w ramach programu jest skierowane do podmiotów, które we wniosku projektowym złożonym na wezwanie konkursowe:
 • Komisji Europejskiej - występowały w roli koordynatora projektu, samodzielnego wnioskodawcy, koordynatora pakietu albo pakietów lub ubiegającego się o status beneficjenta projektu typu "Maria Skłodowska-Curie COFUND";
 • Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych - występowały w roli ubiegającego się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC.


2018-02-07: Utworzono program Regionalna Inicjatywa Doskonałości  [Agnieszka Dwojak-Matras]

Celem programu są:
 
 • podniesienie poziomu badań naukowych, prac rozwojowych lub twórczości artystycznej, w tym przez zwiększenie:
  • liczby publikacji w czasopismach naukowych lub w materiałach konferencyjnych, ujętych w wiodących, indeksowanych, międzynarodowych bazach o największym zasięgu,
  • liczby monografii naukowych publikowanych w renomowanych wydawnictwach,
  • liczby patentów na wynalazki, w szczególności udzielonych w państwach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), albo w procedurze zgodnej z Układem o Współpracy Patentowej (Patent Cooperation Treaty),
  • liczby wybitnych i uznanych w skali międzynarodowej dzieł artystycznych,
  • wysokości środków finansowych przyznanych w trybie konkursowym na realizację projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe albo na działalność artystyczną przez instytucje krajowe, zagraniczne lub organizacje międzynarodowe;
 • zwiększenie znaczenia prowadzonych w polskich uczelniach badań naukowych i prac rozwojowych lub uprawianej w polskich uczelniach twórczości artystycznej w międzynarodowym środowisku naukowym lub artystycznym; 
 • zwiększenie wpływu badań naukowych, prac rozwojowych lub twórczości artystycznej na funkcjonowanie otoczenia społeczno-gospodarczego w regionach; 
 • wsparcie badań naukowych nad nowoczesnymi metodami dydaktycznymi ukierunkowanymi na podniesienie jakości kształcenia na kierunkach studiów. 
Zgodnie z założeniami realizacja programu powinna przyczynić się do intensywnego rozwoju uczelni wyróżniających się w regionach pod względem potencjału badawczego w poszczególnych dyscyplinach naukowych lub artystycznych albo dziedzinach nauki lub sztuki, w których nie wyodrębnia się dyscyplin. 
 


2018-02-07: Nagrody ministra dla nauczycieli akademickich , 31.03.2018  [Agnieszka Dwojak-Matras]

Zgodnie z treścią rozporządzenia nagrody przyznaje się za:
I. osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania w poprzednim roku kalendarzowym
 • stopnia naukowego doktora habilitowanego, doktora habilitowanego sztuki;
 • stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki.
II. osiągnięcia dydaktyczne obejmujące:
 • innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 • nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych;
 • autorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich;
III. osiągnięcia organizacyjne za działania, które znacząco wpłynęły na poprawę:
 • jakości prowadzonych w uczelni badań naukowych i prac rozwojowych;
 • jakości dydaktyki i kształcenia;
 • współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności za: 1. prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców, 2. opracowanie programów kształcenia i doskonalenia zawodowego obejmujących umiejętności niezbędne na rynku pracy;
 • zarządzania uczelnią, w szczególności poprawę jej gospodarki finansowej;
IV. całokształt dorobku obejmujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki.

O nagrodę mogą się ubiegać nauczyciele akademiccy posiadający obywatelstwo polskie, w tym pracujący za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali omawiane osiągnięcia..
 


2017-03-07: Nowy kierownik Biura Prawnego UW (umowy w ramach grantów i projektów), od 13 marca 2017r.  [Agnieszka Dwojak-Matras]

Od 13 marca 2017 na podstawie zarządzenia nr 22 z dn 27.02.2017r. Rektor powołał nowego kierownika Biura Prawnego.

Od poniedziałku (13.03.2017) wszystkie sprawy (pytania, wątpliwości, wzory do akceptacji) związane z umowami tworzonymi w ramach projektów i grantów należy kierować do p. mec. dr Ryszarda Tupina (Kierownika Biura Prawnego) na adres: biuroprawne@adm.uw.edu.pl

 Szukaj:


Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login