Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2017/2018  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Komunikaty - studia doktoranckie

Login:
Hasło:
Uwaga! Po skończonej edycji proszę pamiętać o wylogowaniu się.
Automatyczne wylogowanie nastąpi dopiero po 8 godzinach nieaktywności!

2017-09-20:  [Ewelina Zubala]

Wyniki postępowania rekrutacyjnego


2017-08-31: Informacja o wnioskach o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia  [mgr Maria Walczewska]


Wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów w roku akademickim 2017/2018

Wnioski o stypendium ministra doktoranci mogą generować w USOSweb od 7 sierpnia 2017 r., od godz. 20.00.
Aby wygenerować wniosek o stypendium należy zalogować się do USOSweb i w zakładce Dla wszystkich wybrać
Wnioski. <adres: https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=dodatki/wnioski/index>

 

Wygenerowany z USOSweb wniosek należy wydrukować, podpisać jego pierwszą stronę (kandydatura) oraz oświadczenie o zgodzie na zamieszczenie imienia i nazwiska na stronie internetowej ministerstwa  wraz z załącznikami dostarczyć do sekretariatu Studiów Doktoranckich Wydziału Pedagogicznego UW (pokój 119) w terminie do 20 września 2017r.

Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia znajdują się  na stronie BSD. <adres: http://www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl/pl/doktoranckie/stypendia_ministra_za_wybitne_osiagniecia_dla_doktorantow/stypendia_ministra_za_wybitne_osiagniecia_dla_doktorantow>

UWAGA!

Doktoranci na pierwszym i na ostatnim roku studiów nie mogą ubiegać się o przyznanie stypendium ministra. Reguluje to paragraf 2, ustęp 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane doktorantom:

„Stypendium na dany rok akademicki może być przyznane doktorantowi, który zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów oraz uzyskał w okresie studiów doktoranckich.”

Doktoranci przedłużający studia doktoranckie, również nie mogą się o ww. stypendium ubiegać:

„W myśl orzecznictwa sądów administracyjnych (m.in. sygn. akt II SA/Wa 1203/16), stypendium nie może być przyznane osobie, która zaliczyła ostatni (czwarty) rok studiów doktoranckich i w danym roku akademickim uzyskała przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. poz. 558).

Zgodnie z art. 184 ust. 5 w związku z art. 199 ust. 4 ww. ustawy, stypendium nie przysługuje doktorantowi, który ukończył już jedne studia doktoranckie. Weryfikacji wniosków pod kątem spełniania ww. warunku dokonują uczelnie.

Punkt II linku poniżej:

 http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

 


2017-08-31: Zmiana procedury przyznawania miejsc doktorantom w Domach Akademickich  [mgr Maria Walczewska]

Informujemy, że uległa zmianie procedura przyznawania miejsc doktorantom w Domach Akademickich. W związku z tym Pani Prorektor
dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof UW wyznaczyła  terminy składania do BSD, wydrukowanych wniosków uprzednio wygenerowanych w  systemie USOSWeb, Więcej informacji o terminach znajdą Państwo w piśmie Pani Prorektor


2013-01-16: Szczegółowe zasady odbywania przez doktorantów praktyk dydaktycznych  [Ewelina Zubala]

Szczegółowe zasady odbywania przez doktorantów praktyk dydaktycznych obowiązujących od r.a. 2012/2013.

Zgodnie z obowiązującym od r.a. 2012/2013 Regulaminem Studiów Doktoranckich i Programem Studiów Doktoranckich na każdym roku studiów doktoranci powinni odbyć 10 godz. praktyk dydaktycznych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Uczelni pod opieką i w obecności opiekuna naukowego albo Promotora.

Doktoranci mogą zrealizować praktykę współprowadząc zajęcia wskazane przez Promotora lub w ramach zajęć prowadzonych przez siebie.

Doktoranci realizujący praktykę w ramach zajęć prowadzonych przez siebie proszeni są o dostarczenie do sekretariatu wypełnionego formularza (Pobierz) w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru. W rozliczeniu godzinowym, liczba godzin praktyk powinna zostać odliczona od całkowitej liczby godzin przeprowadzonych w ramach wskazanego w formularzu przedmiotu.

W kolejnych latach formularze będą zbierane do końca drugiego tygodnia każdego semestru, przed podpisaniem przez doktoranta umowy.

Podstawą zaliczenia przez Promotora praktyk jest sprawozdanie złożone przez doktoranta do Promotora i sekretariatu.

Za zgodą Kierownika Studiów Doktoranckich możliwe jest zrealizowanie w jednym roku większej liczby godzin praktyk.

 Szukaj:


Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login