Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczestników Studium Doktoranckiego przy Wydziale Pedagogicznym UW z dnia 29 maja 2007 r.

Warszawa, 30.05.2007 r.

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Ogólne zasady przyznawania doktorantom stypendiów za wyniki w nauce określa Zarządzenie Nr 10 Rektora UW z dnia 14 marca 2007r w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania pomocy materialnej dla doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim.
 2. Świadczenie przyznane jest z utworzonego w Uniwersytecie Warszawskim Funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na warunkach określonych w Dziale IV, Rozdział 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. Z 2007 r. Nr 1, poz.3), stosuje się odpowiednio § 1 ust. 2 (Zarz. Nr 10 Rektora UW z dnia 14 marca 2007r.).
 3. Stypendium za wyniki w nauce dla uczestników Studium Doktoranckiego przy Wydziale Pedagogicznym UW będą przyznawane doktorantom drugiego i kolejnych lat studiów, stosuje się odpowiednio § 11 ust. 2 (Zarz. Nr 10 Rektora UW z dnia 14 marca 2007r.).
 4. O stypendium może się starać wyłącznie doktorant, który w terminie zaliczył poprzedzający przyznanie stypendium rok studiów.

Postanowienie w sprawie przyznawania stypendium naukowego

§ 2

 1. W postępowaniu w sprawie przyznawania stypendium naukowego stosuje się odpowiednio przepisy Zarządzenia Nr 10 Rektora UW z dnia 14 marca 2007r. § 2 ust. 1 - 10, § 3 ust. 1 - 4 oraz § 4 ust. 1 - 3.


Zasady ogólne przyznawania stypendium naukowego

§ 3

 1. Zasady ogólne przyznawania stypendium doktoranckiego stosuje się odpowiednio z Zarządzeniem Nr 10 Rektora UW z dnia 14 marca 2007r. § 6, § 7 ust. 1 - 2 oraz § 8.
 2. Kandydat starający się o przyznanie stypendium za wyniki w nauce musi złożyć następujące dokumenty:
  1. Curriculum Vitae, uwzględniające osiągnięcia naukowe doktoranta;
  1. Wypełniony druk wniosku o przyznanie stypendium dla doktorantów UW, zgodny z załącznikiem nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania pomocy materialnej dla doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim, z uwzględnieniem załączników wymaganych przez niniejszy regulamin;
  2. Spis publikacji i spis wystąpień wygłoszonych na konferencjach, seminariach i sesjach naukowych;
  3. Oświadczenie o dochodach z tytułu wykonywania pracy zarobkowej za rok akademicki poprzedzający przyznanie stypendium;
  4. Oświadczenie o wymiarze czasu pracy za rok akademicki poprzedzający przyznanie stypendium;
  5. Opinia promotora lub opiekuna naukowego pracy doktorskiej.

 1. Komisja stypendialna może się zwrócić o dołączenie:
  1. Dokumentów, poświadczających uczestnictwo doktoranta w konferencjach, seminariach, sesjach naukowych;
  1. Dokumentów, poświadczających zaangażowanie doktoranta w badania naukowe.

Kryteria przyznawania stypendium naukowego

§ 4

 1. Komisja Stypendialna ocenia wnioski o stypendium naukowe przyznając punkty od 0 do 150.
 2. Komisja Stypendialna przy ocenianiu wniosków o stypendia naukowe uwzględnia:
  1. Samodzielne publikacje i współautorstwo tekstów z dziedziny pedagogiki i nauk pokrewnych, a w szczególności: publikacje książkowe; artykuły w książkach i pismach zwartych; artykuły w zagranicznych czasopismach naukowych; artykuły w krajowych czasopismach naukowych; recenzje, artykuły w czasopismach internetowych oraz publikacje elektroniczne; opublikowane tłumaczenia autorskie tekstów naukowych. Łącznie za samodzielne publikacje i współautorstwo tekstów z dziedziny pedagogiki i nauk pokrewnych Komisja stypendialna może przyznać ogółem 50 punktów.

  1. Szczególne zaangażowanie w działalność dydaktyczną na Uniwersytecie Warszawskim, a w szczególności: prowadzenie zajęć ze studentami; organizacja lub współorganizacja konferencji i seminariów; sprawowanie opieki nad studentami przy przygotowywaniu studenckich konferencji lub seminariów; sprawowanie opieki nad studentami (w tym pełnienie obowiązków opiekuna roku), opieka nad kołami naukowymi lub organizacjami studenckimi. Łącznie za prowadzoną przez doktoranta działalność dydaktyczną Komisja stypendialna może przyznać ogółem 30 punktów.

  1. Działalność naukowo-badawczą doktoranta, a w szczególności: wystąpienia na konferencjach, seminariach i sesjach naukowych o zasięgu międzynarodowym, krajowym i lokalnym (w tym wystąpienia w językach obcych) uczestnictwo w konferencjach, seminariach i sesjach naukowych o zasięgu międzynarodowym, krajowym i lokalnym; samodzielne prowadzenie badań i projektów naukowych; uczestnictwo w badaniach naukowych i projektach badawczych; postępy w przygotowywaniu rozprawy naukowej; otwarty przewód doktorski. Łącznie za prowadzoną przez doktoranta działalność naukowo-badawczą doktorant może otrzymać ogółem 50 punktów.

  1. Dodatkową działalność organizacyjną na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego, w tym: organizacja lub współorganizacja konferencji, seminariów i sesji naukowych; redagowanie pism naukowych oraz naukowych portali internetowych; praca w samorządzie doktorantów, Radzie Wydziału, Senacie UW, Komisjach Senackich UW lub Komisjach Uczelnianych. Łącznie za prowadzoną przez doktoranta działalność dydaktyczno-społeczną doktorant może otrzymać ogółem 20 punktów.
 1. Stypendium naukowego nie może otrzymać doktorant, który nie spełni zasad ogólnych przyznawania stypendium naukowego, zamieszczonych w § 3 ust. 2 - 3 powyższego Regulaminu.

Postanowienia końcowe

§ 5

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login