Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2017/2018  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Informacje dla pracowników

[Login]

20 kwietnia 2017: 

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia kursów na I trymestr roku akademickiego 2017/2018 przyjmowane będą do 12 czerwca 2017 roku. Kursy mogą rozpoczynać się od 15 września 2017 roku. Pierwsze spotkanie musi mieć miejsce najpóźniej 30 listopada.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Sekcją ds. Wykładowców oraz do Punktu Konsultacyjnego (Katarzyna Iwanik: katarzyna.iwanik@uo.uw.edu.pl, tel. 552 15 27).

Zapraszamy na stronę wykladowca.uo.uw.edu.pl.

7 kwietnia 2017: 

Komplet dokumentów (w tym kwestionariusz wraz z opiniami) należy złożyć w p. 113 do 20 kwietnia br.

Przydział miejsc nastepuje zgodnie z obowiązującym Regulainem. Pracownicy ubiegajacy się o zakwaterowanie i przedłużenie zakwaerowania w DPN powinni buyć zatrudnieni na co najmniej 1/2 etatu.

4 kwietnia 2017: 

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, że dnia 1 kwietnia 2017 r. traci ważność umowa  DZP-372-107/2013 zawarta z  Przedsiębiorstwem Turystyczno-Handlowym Supertour Sp. z o.o, na zakup biletów lotniczych  komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych, autobusowych i promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów.

W wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr DZP-361-88/2016 został wybrany nowy wykonawca tych usług:

Biuro  WhyNotTravel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (ul. Kielnarowa 108 A, 36-020 Tyczyn).

Umowa będzie obowiązywała przez 3 lata, od 2 kwietnia 2017 r. do 2 kwietnia 2020 r.

 

3 kwietnia 2017: 

Szanowni Państwo,

Rektor, już po raz trzeci, chciałby wyróżnić pracowników Uniwersytetu, którzy swoją pracą w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju i wzrostu prestiżu swoich jednostek, a tym samym budują pozytywny wizerunek całej Uczelni.

Chodzi o pracowników prowadzących doskonałe naukowo badania, dotykające ważnych społecznie tematów, a także kierujących zespołami o uznanej na świecie pozycji w swych dziedzinach. Ich praca bezpośrednio wpływa na kategorię naukową wydziałów, na których pracują. Kolejną grupę stanowią osoby przykładające ogromną wagę do kształcenia, których zajęcia, wykłady, seminaria i warsztaty spotykają się z najwyższym uznaniem zarówno ze strony studentów i doktorantów, jak i współpracowników.

Aby ich uhonorować, rektor ustanowił fundusz, z którego będą finansowane okresowe zwiększenia wynagrodzeń dla wyróżniających się pracowników (http://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=2460 ).

W 2017 roku wynagrodzeniem zostanie objętych 2 pracowników naszego Wydziału. Każdej wyróżnionej osobie wynagrodzenie zostanie zwiększone o kwotę 1500 zł brutto przez 12 miesięcy (z wyrównaniem od stycznia).

Zgodnie z wspomnianym zarządzeniem:

§ 2

Okresowym zwiększeniem wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 mogą zostać  objęci pracownicy  Uniwersytetu  Warszawskiego,  którzy  łącznie  spełniają następujące warunki:

1) mają  wyróżniające  osiągnięcia  w  pracy  naukowej  albo  wybitne  osiągnięcia dydaktyczne   wpływające na   ocenę   jakości   całego   kierunku   kształcenia. Osiągnięcia  naukowe powinny być  udokumentowane  znaczącymi  publikacjami w roku poprzedzającym przyznanie zwiększenia     wynagrodzenia     lub     potwierdzone   opatentowanymi   bądź skomercjalizowanymi   efektami   swojej   pracy    badawczej    w roku   poprzedzającym    zwiększenie    wynagrodzenia.  Osiągnięcia   dydaktyczne powinny być   udokumentowane   wynikami   ankiet studenckich oraz ocenami zewnętrznych  instytucji,  w  szczególności  instytucji akredytujących lub certyfikujących;

2) są  zatrudnieni  na  Uniwersytecie  Warszawskim jako  podstawowym  miejscu pracy w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2005 r. –Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.);

3) Uniwersytet Warszawski stanowi ich jedyne miejsce pracy;

4) w roku akademickim poprzedzającym zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego  zrealizowali  całe  pensum  dydaktyczne lub  pensum  obniżone decyzją Rektora zgodnie z przepisami Statutu. 

 

Pracownicy, którzy spełniają powyższe warunki i chcieliby się ubiegać o przyznanie zwiększenia, proszeni są o przesłanie wniosku wraz z uzasadnieniem na adres pedagog@pedagog.uw.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 9 kwietnia 2017 r..

 

31 stycznia 2017: 

Prezentacja ze spotkania 27 stycznia 2017 r.

14 kwietnia 2016: 

Arkusz oceny okresowej

art. 111 ustawy z dn 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym

par. 98 Statutu UW

Regulamin

20 maja 2008: 

Komunikat w sprawie zajęć ogólnouniwersyteckich

6 marca 2008: 

 Uwaga! Informacja dotycząca wpisywania ocen do protokołów zajęć

6 marca 2008: 

 Wiadomości Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej

6 października 2007: Uwaga!

W związku ze zmianami w USOS-ie wprowadzonymi przez DAK prosimy o zapoznanie się i korzystanie z uaktualnionej instrukcji dostępu do systemu!

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login