Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Archiwum

24 maja 2017: 

Wydział Pedagogiczny we współpracy z  International Institute for Hermeneutics,  Memorial University of Newfoundland, Kaneda, Universität Augsburg, Niemcy oraz Akademią Ignacjanum organizuje od 2013 roku tygodniowe szkoły letnie, International ­Summer School in Philosophy and Education.

Szkoła letnia, Education and the Hermeneutics of the Self odbyła się w dniach 23-27 maja 2016. Była poświęcona pedagogicznym inspiracjom płynącym z refleksji nad ludzką podmiotowością i odniesieniem do Innego w filozofii, psychoanalizie, socjologii i naukach o kulturze14 profesorów i adiunktów oraz 16 doktorantów i studentów z różnych ośrodków krajowych i zagranicznych tworzyło wspólnotę myślicieli poszukujących rozumienia człowieka, który jest podmiotem edukacji. Wypracowanie nowatorskiego modelu edukacji jest zasadniczym celem naszych przedsięwzięć. Formuła Summer School zakłada, że wszyscy uczestnicy przebywają przez cały tydzień razem. Od porannej kawy poprzez formalne sesje i wspólne posiłki cały czas poświęcony jest na dyskusje nad tematem przewodnim. Każda sesja formalna składa się z tradycyjnego wykładu każdego z uczestników, po którym jest zawsze ożywiona debata. Mieszkanie pod wspólnym dachem przez tydzień jest znakomitą okazją do pogłębionych dyskusji, jak również do nawiązania głębokich relacji osobistych. Patrząc retrospektywnie na poprzednie edycje widać wyraźnie jak relacje naukowe i osobiste owocują wspólnymi projektami badawczymi i innymi formami współpracy, recenzowaniem książek, artykułów, pisaniem rekomendacji, etc.

Nieprzypadkowy był wybór tematu Summer School 2016. Sama hermeneutyka jawi się jako praktyka tego, co nosi miano philosophia, jako praktyka słuchania i mówienia do własnego Ja, komunikowania się z tradycją i z drugim człowiekiem. Doświadczenie słuchania i mówienia jest kluczowe dla uczestniczenia w rozmowie. Jako proces dochodzenia do zrozumienia rozmowa wymaga pełnego zaangażowania ze strony każdego z jej uczestników, otwierania się na drugą osobę, również na siebie jako tego innego, w celu zrozumienia tego, o czym się mówi. To zaangażowanie jest wezwaniem do przeprowadzenia zmiany, wezwaniem do gotowości do zaakceptowania faktu, że ten drugi może mieć rację, a tym samym i do rewizji własnego rozumienia. Gotowość do zmiany własnego sposobu bycia wyraża fundamentalne zrozumienie tego, że bycie osobą doświadczoną oznacza bycie człowiekiem otwartym na nowe doświadczenia pojawiające się w kontekście istniejących wyzwań. Bycie otwartym na odmienne interpretacje nie jest wyrazem politycznej poprawności lub napawaniem się samą odmiennością, ale wynika z prawdziwego przekonania o tym, że angażując drugą osobę w rozmowę stwarzamy, a nie jedynie odtwarzamy, sens. To, co w rozmowie jest najbardziej stymulujące, to gotowość wyjścia poza wygodny, znany sobie świat, w celu osiągnięcia nowego zrozumienia. Uczenie się rozumienia własnego sposobu bycia to zadanie na całe życie, ujawniające potrzebę i możliwość wzrostu jednostki w trakcie przekraczania granic wyznaczanych przez jej osobiste, społeczne i polityczne zwyczaje i przekonania. To uczenie się pomaga również przezwyciężać atomizację współczesnego społeczeństwa i domaga się solidarności, wzajemnego wsparcia oraz osobistej odpowiedzialności. Hermeneutyka i edukacja apelują o interpretacyjne podejście do edukacji. Zrozumienie zdarzenia edukacyjnego posiada przejrzysty wymiar edukacyjny w życiu jednostki. Zrozumienie nie jest tylko jednym z możliwych ludzkich zachowań, ale również sposobem bycia samego Dasein. Hermeneutyka nie jest jedynie teorią czy dyscypliną akademicką, ale połączoną praktyką życia i myślenia w kontekście współczesnych wyzwań pojawiających się w globalnym i wielokulturowym środowisku. Kompleksowe i wnikliwe myślenie o edukacji ujawnia wiele trudności w obliczu narzuconej indoktrynacji i konformizmu wielu systemów edukacyjnych, związanych z kontrolą poglądów, przekonań i postaw. Nauczanie i uczenie się nie są dwoma oddzielnymi procesami, ale dzieją się równocześnie i kształtują nasze rozumienie tego, co się z nami dzieje, kiedy nauczamy i uczymy się. Istotą edukacji jest doprowadzenie nauczycieli i uczniów do zrozumienia, że za edukacją kryje się coś egzystencjalnie ważnego, co nie może zostać przesłonięte żadnym programem nauczania, a co może zostać odkryte jedynie przez pojedynczą osobę, czyli przez podmiot edukacji. Twórcza edukacja stymuluje uczenie się i odkrywanie oraz wzywa do wzbogacania edukacyjnego doświadczenia poprzez rozmowy z innymi, dyskutowanie i angażowanie się w nieformalne relacje. Edukacja to interakcja pomiędzy uczniami a nauczycielami, zachęcająca do niezależnego oraz krytycznego myślenia i w znacznej mierze rozwijająca ludzkie życie.

Kolejna edycja, tym razem rozszerzona o dalsze ośrodki międzynarodowe odbyła się ponownie w Krakowie w dniach 15-19 maja 2017 i była poświęcona fenomenowi gościnności, Difficult Memory, Forgiving and Forgetting: Education toward Hospitality, Acknowledging, and Respecting. Wśród 25 uczestników z 15 różnych ośrodków krajowych i zagranicznych było 11 profesorów i adiunktów oraz 14 doktorantów i studentów. Hermeneutyczne rozumienie konfliktu interpretacji oferuje pomoc w rozwiązywaniu konfliktów. Pytając o naturę konfliktu pomaga zaangażowanym stronom w zrozumieniu ich odmienności i nieprzystawalności ich perspektyw. Hermeneutyczna gościnność wzywa do bezwarunkowego przyjęcia zarówno tego, kto jest inny, jak i tego co odmienne, obce. (hospitality, hospes, hostis). W obliczu europejskiego kryzysu migrantów i uchodźców dyskutowaliśmy o gościnności w horyzoncie odpowiedzialności. W odniesieniu do fenomenu pamięci, przebaczania i zapominania, szczególnie podkreślaliśmy wymiar pamięci jako świadectwa, popierając konieczność kształcenia w kierunku bezwarunkowej gościnności, uznania drugiego i uszanowania obcego i odmiennego.

 

 

PROGRAM

 

Monday, May 15, 2017, Ignatianum

 

 

                10:00 am – 1:00 pm:       

 

Ramsey Eric Ramsey, Arizona State University, USA

rer@asu.edu

 

Words Addressed to Our Condition

 

Ronny Miron, The Program for Hermeneutics and Cultural Studies, The Interdisciplinary Unit, Bar-Ilan University, Israel

mironronny@gmail.com

 

The Hermeneutic Aspect of Intentionality

 

Francesco Forlin, Convitto Nazionale ‘Principe di Napoli’ (Assisi) and Dipartimento Filosofia, Scienze Umane, Sociali e della Formazione (Università di Perugia), Italy

fraforlin@gmail.com

 

Recognition of the Self and Self-Recognition: Between Idealism and Realism

 

Markus Lipowicz, Jesuit University Ignatianum, Krakow, Poland

markus.lipowicz@onet.eu

 

Sympathy for the Robot? The Premises, Promises and Risks of Posthumanistic Education

 

                1:00 pm – 2:00 pm:           lunch

 

                2:00 pm – 5:00 pm:

Andrzej Wiercinski, University of Warsaw, Poland

andrew.wiercinski@gmail.com

 

Incommensurability and Incomparability: Philosophy of Education and the Task of Thinking

 

Preston Adcock, Arizona State University, USA

padcock@asu.edu

 

Suffering Something Different: A Hermeneutic Education as an Unlearning of Manhood

 

Miroslaw Woznica, Simpson University, Redding, California, USA

woznicm@msn.com

 

Education as Edification: Richard Rorty’s Neo-Pragmatist Philosophy of Education

 

Dariusz Wisniewski, SJ, University of Warsaw, Poland

daryawesh@gmail.com

 

Spiritual Exercises as the (Transformative) Way of Life: Ignatius of Loyola's Philosophy of Education

 

                6:00 pm                                dinner

 

 

Tuesday, May 16, 2017, Ignatianum 

 

 

                10:00 am – 1:00 pm:

 

Hovav Rashelbach Style, The Program for Hermeneutics and Cultural Studies, The Interdisciplinary Unit, Bar-Ilan University, Israel

hovav-r@zahav.net.il

 

Mode of Expression as Appropriateness between Word and Picture

 

Yessica del Rincon, Arizona State University, USA

ydelrinc@asu.edu

 

Worlds, Borders, Community: A Hermeneutic Interpretation of Hospitality Towards Other-ed Spaces

 

Adam J. Goldsmith, University of Maine, USA

adam.goldsmith@maine.edu

 

The Free-Play of the Beautiful: Reclaiming Aesthetic Moments Toward Undermining Oppressive Politics

 

Raelynn Gosse,  University of Texas at Austin, USA

rgosse@utexas.edu

 

Magic and Delicious Power: Psychic Agency and Bodily Autonomy of the Female Figure

 

in the Romantic Paintings of Juan Luna

 

                1:00 pm – 2:00 pm:           lunch

 

                2:00 pm – 5:30 pm:

Adam C. Haaga, Memorial University of Newfoundland, Canada

ach720@mun.ca

 

Fore-giving the (Im)possible: Derrida's Promise for a Secret Madness

 

 

Paweł Kaźmierczak, Jesuit University Ignatianum, Krakow, Poland

pawel.kazmierczak@ignatianum.edu.pl

 

Tariq Ramadan and Alasdair MacIntyre on Islam in Europe

 

Ali Tariq Al-Omari, University of Karbala, Iraq

ali.tariq@uokerbala.edu.iq

 

Islam as a Form of Hospitality

 

Ali Sanaa, University of Bremen, Germany
ali.sanaagermany@gmail.com

 

Hosting of Iraqi Asylum Seekers in Germany

 

Yael Canetti – Yaffe, The Program for Hermeneutics and Cultural Studies, The Interdisciplinary Unit, Bar-Ilan University, Israel

yael.canetti@gmail.com

 

Shaping a Consciousness of the Past in Public Spaces – The Dialectics of the Memory of the Holocaust in Berlin

 

 

Wednesday, May 17, 2017, Ignatianum

 

 

                10:00 am – 1:00 pm:         

 

Andrej Božič, Nova Revija Institute for the Humanities, Ljubljana, Slovenia

bozic_andrej@yahoo.com

The Other in Dialogue: Between Hermeneutic Experience and Responsive Rationality

 

 

Amir Winer, The Program for Hermeneutics and Cultural Studies, The Interdisciplinary Unit, Bar-Ilan University, Israel

amirwi@openu.ac.il

 

The Phenomenology of Language in the Hermeneutic Community

 

Sarah Seitz, Arizona State University, USA

seseitz@asu.edu

 

Sustaining Hope: A Hermeneutic Defense of the Earth as a Place of Welcome

 

 

Urszula Zbrzezniak, University of Warsaw, Poland

urszulazbrzezniak@gmail.com

 

On the Ambivalence of Memory

 

                1:00 pm – 2:00 pm:           lunch

 

                2:00 pm – 5:00 pm:            

 

Paulina Sosnowska, University of Warsaw, Poland

psosnowska@uw.edu.pl

Less of the Absolute, More of the Pedagogical: Hans Blumenberg and Education

 

Szczepan Urbaniak, SJ, Jagiellonian University, Poland

szczepansi@gmail.com

 

Jean-Luc Marion’s Phenomenology of Evil in the Context of Forgiving

 

Małgorzata Hołda, Pontifical University John Paul II, Krakow, Poland

margaret.c.holda@gmail.com

 

The Positivity of Forgetting, Forgiving, and Learning Anew

 

Tyler Tritten, Gonzaga University, USA

tylertritten@hotmail.com

 

Forgiveness Against Destruction: Toward Law as Ceremonial

 

 

 

Thursday, May 18, 2017

Discovering Krakow and/or Auschwitz

 

 

Friday, May 19, 2017, Ignatianum

 

                10:00 am – 1:00 pm:        round table with all participants

                1:00 pm – 2:00 pm:           lunch

                2:00 pm – 5:00 pm:           discussion in small groups 

                6:00 pm                                closing dinner with special guests from the hosting Universities

[ więcej informacji archiwalnych ]

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login