Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Erasmus+ aktualności

[Login]

9 maja 2017: 

Komunikat BWZ nr 7/17/SMS/2017/2018
Projekt Erasmus - Mobilność edukacyjna (KA1 03) – rok akademicki 2017/18
Dodatkowa kwalifikacja (tzw. II tura „ogólnouniwersytecka”)
na częściowe studia zagraniczne w ramach niewykorzystanych miejsc ze stypendium
(wyjazd w semestrze zimowym)


UWAGA !
- kwalifikacja dotyczy wyjazdów w semestrze zimowym tylko do Austrii, Finlandii, Francji,
Irlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch.
- Studentom zakwalifikowanym w ramach tzw. II na wyjazdy w semestrze zimowym przysługuje
stypendium w wysokości 500 euro/miesięcznie.
- wyjazdy te będą finansowane z rezerwy projektu 2016/17, więc studenci zakwalifikowani w
ramach II tury NIE będą mogli przedłużyć ani zmienić terminu wyjazdu na semestr letni.
- Ostateczna decyzja o przyjęciu kandydata należy do uczelni zagranicznej.
1 . Warunki uczestnictwa i kryteria
 studenci, którzy ukończyli co najmniej 1 rok studiów I stopnia;
średnia ocen za ostatni rok akademicki co najmniej 3.49, bez warunków i powtarzania etapu
studiów;
 znajomość języka obcego na poziomie wymaganym przez uczelnię zagraniczną;
 pierwszeństwo skorzystania z miejsc mają studenci, którzy studiują na kierunku pokrewnym z
kierunkiem, na który została zawarta umowa międzyinstytucjonalna Erasmus+ (lista
niewykorzystanych miejsc w załączeniu);
 studenci zakwalifikowani w ramach I tury (do marca 2017 r.) mogą uczestniczyć w II turze, ale
tylko w ramach wolnych miejsc swojej jednostki macierzystej.
2. Wymagane dokumenty:
2.1. podanie adresowane do Biura Współpracy z Zagranicą UW, z:
a) wskazaniem uczelni zagranicznej, w której kandydat chciałby studiować w semestrze zimowym
(można wskazać maksymalnie 2 uczelnie, po upewnieniu się, że w wybranej uczelni możliwe
jest zrealizowanie programu studiów zgodnego z kierunkiem studiowanym w UW); jeśli
korzysta się z umowy niepokrewnej z kierunkiem studiowania na UW w podaniu należy wskazać
nazwę wydziału/instytutu uczelni zagranicznej, na którym chciałby kandydat studiować.
b) uzasadnieniem wyboru uczelni zagranicznej.
Podanie musi być zaopiniowane przez koordynatora Erasmus macierzystego wydziału / instytutu.
2.2. zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego roku akademickiego oraz zaświadczenie o
braku warunków na kierunku, z którego miałby nastąpić wyjazd;
2.3. dokument potwierdzający znajomość języka obcego, w którym planowane są studia za
granicą;
2.4. oświadczenie o poprzednich wyjazdach w ramach LLP Erasmus i/lub Erasmus Mundus
oraz Erasmus+.
UWAGA ! W podaniu należy wpisać aktualny numer telefonu oraz aktualny adres e-mail.
3. Termin składania dokumentów do 6 lipca 201 7 r. (UWAGA! 15 i 16 czerwca biuro nie
pracuje). Przyjmowane będą TYLKO kompletne zestawy dokumentów.
4. Miejsce składania dokumentów
Biuro Współpracy z Zagranicą UW
Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski (Rektorat), 2. piętro, pokój 28
w godzinach 9.30 – 14.00, od poniedziałku do czwartku.
5. O wynikach kwalifikacji studenci zostaną poinformowani mailowo. Podania będą rozpatrywane
na bieżąco, według kolejności zgłoszeń i kompletności dokumentów oraz, jeśli dotyczy, na
podstawie zgody uczelni zagranicznej na odstępstwa w stosunku do zawartej umowy
międzyinstytucjonalnej Erasmus+. O zgodę do uczelni zagranicznej występuje BWZ.
Rekrutacja na wyjazdy w semestrze letnim do wszystkich krajów bez prawa do stypendium
zostanie otwarta po 7 lipca br.

Szczegółowych informacji udziela pani Monika Satała (monika.satala@adm.uw.edu.pl).
Sylwia Salamon
Warszawa, 08.05.2017r. Uczelniany koordynator programu Erasmus+

[ więcej aktualności ]

Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login